ddzt.tj

zoofirma.ru

Декан

 

 

                                                                   МАЪЛУМОТНОМАИ

декани факултети забонњои шарќи Донишкадаи давлатии

забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода

Ќаюмов Абдулмаъин Љумъахонович

Сана ва љойи таваллуд: 13.01.78, дењаи Танобчї,  ноњияи Темурмалик (собиќ ноҳияи Совет) вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон

      Макони зист: шањри Душанбе, кўчаи Мушфиќї 156.4; тел.моб.  (992) 918 754951;

                               Почтаи электронї: muinjanvar78@mail.ru

Миллат:  тољик.

Љинс: мард.

Њизбият: ЊЊДТ.

Маълумоти тахассусї: филолог, омўзгори фанни забонњои англисї ва фаронсавї,

факултети забони англисї, Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ Љураев   (рўзона, соли 2000).

Дараља ва унвони илмї:  номзади илмњои педагогї,

Кадом забонњои њориљиро медонад:  русї, англисї ва фаронсавї (бо луѓат).

Номи мавзўи илмї ва санаи њимоя: рисолаи номзадї: «Дидактические основы формирования речевой культуры будущих учителей английского языка» (2014).

Дар сафари хориља буд ё не:  не.

Вакили халќ њаст ё нест:  нест.

Бо мукофотҳои њукуматї сарфароз гардонида шудааст ё не: не

Маълумот дар бораи фаъолияти мењнатї:

 

Сана

Вазифаи ишѓолнамуда

Нишонї

1.

1995-2000

Донишљўи факултети забони англисии Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ Љураев  

ш. Душанбе, хиёбони Рудакї, 121

2.

2000-2007

Асссистенти кафедраи забонњои хориљии умумидонищгоњии ДДОТ баноми С. Айнї

ш. Душанбе, хиёбони Рудакї, 121

3.

2007-2009

Саромўзгори кафедраи методикаи таълими забони

англисї

 

ш. Душанбе, хиёбони Рудакї, 121

4.

2009-2015

Саромўзгори кафедраи услубшинлсї ва назарияи

тарчума

 

ш. Душанбе,

хиёбони Рудакї, 121

5.

2011-2015

 

Муовини декан оид ба таълим-эдвайзер-и факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї

ш. Душанбе, хиёбони Рудакї, 121

6.

2015                                     

Декани факултети забонњои шарќи Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода

ш.Душанбе, кўчаи Муњаммадиев 17/6

 

 

ҚАЮМОВ Абдулмаъин Ҷумахонович (тавалуд. 13.01.78 деҳаи Танобчи ноҳияи Совет-ҳизира Темурмалик, филолог, номзади илмҳои педагогӣ (2014)), соли 2000 факултети забони англисии  Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ Љураев (имрўз Донишгоҳи давлатии омўзгориии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ)-ро бо ихтисоси муаллими забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ хатм намудааст. Солҳои 2000-2007 асссистенти кафедраи забонњои хориљии умумидонищгоњии Донишгоҳи давлатии омўзгориии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, солҳои 2007-2009 саромўзгори кафедраи методикаи таълими забони англисї, солҳои 2009-2015 саромўзгори кафедраи услубшинлсї ва назарияи тарчума, солҳои 2011-2015 муовини декан оид ба таълим-эдвайзер-и факултети забони англисии Донишгоҳи давлатии омўзгориии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, аз сентябри соли 2015 дар вазифаи декани факултети забонҳои шарқи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода кор мекунад..

Муаллифи  як монография ва зиёда аз 24 маќолањои илмї ва дастурњои таълимї-методї. Оиладор, соњиби 4 фарзанд.

 

 

Шарикон